FIRAT ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

(Resmi Gazete: 30 Mayıs 2012- Sayı 28308)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştımaları  Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte gelen;

 1. a) Merkez: Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 2. b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
 3. c) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

       d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BİLİM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Basra Körfezinden Akdenize, Süveyş ve Kızıldenize kadar uzanan İran, Hicaz, Yemen, Körfez Ülkeleri, Irak, Suriye, İsrail, Filistin ve Mısır ile sınırlandırılan Orta Doğuyla ilgili olarak tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, sosyoloji, halk kültürü, iktisadi ve idari bilimler, iletişim ve tanıtım alanlarında ilmi araştırmalar yapmak, yayınlamak ve bu suretle Türkiye’de konuyla ilgili bilgi birikimini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Bölgede arkeolojik kazı, yüzey ve saha araştırması yapmak,
 2. b) Bölgede veya gerekli hallerde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer çeşitli ülkelerin arşiv, müze ve kütüphanelerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak,
 3. c) Bu konuda yapılacak çalışmaları finanse etmek,

?) Yurt dışında ilgili birim ve uzmanlarla işbirliği ve ortak projeler yapmak,

 1. d) Belli aralıklarla milli ve milletlerarasi kongre, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek,
 2. e) Konuyla ilgili süreli/süresiz yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Şube başkanları.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkezi temsil etmek, faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek üzere üniversite öğretim üyeleri arasından konuyla ilgili disiplinlerde çalışan bir öğretim üyesi, ?? yıllık süre için Rektör tarafından Müdür olarak görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir veya aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdür, şube başkanlarından ikisini Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görev süresinin sona ermesiyle, müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, müdür yardımcıları ve şube başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu en fazla oniki kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi ?? yıldır. Yönetim Kurulu, Merkezin çalışmalarında Müdüre yardımcı olur. Yönetim Kurulu kararları, Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

(2) Yönetim Kurulunun görevi; Merkezin yıllık bütçe teklifini ve ddnem sonu çalışma raporunu hazırlamaktır.

Şube başkanları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Şube başkanları; tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, sosyoloji, halk kültürü, iktisadi ve idari bilimler, iletişim ve tanıtım ile tercüme şubelerine ilgili alanda görev yapan üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süreleri ?? yıldır.

(2) Şube başkanlarının görevleri; alanlarıyla ile ilgili çalışmaları koordine etmek, yürütmek, projeler hazırlamak ve sonuçlandırmak, şubeleriyle ilgili diğer her türlü işleri yapmaktır. Şube başkanları Müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 13/5/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürüt me

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.