Kom?uluk ?li?kileri ve Tarihi S?re?te Bilad-? ?am (Suriye-Filistin-?rd?n-L?bnan) ve T?rkiye (Anadolu) Aras?nda M??terek Medeniyetin Kaynaklar? Sempozyumu

Bu sempozyum 25 – 26 Nisan 2005 tarileri aras?nda ?am ?niversitesi ile ?niversitemiz taraf?ndan ortak olarak d?zenlenmi?tir. Bu itibarla T?rkiye’den kat?lacak ??retim ?yelerinin tespiti Merkezimize havale edilmi?, Merkezimiz de Sempozyumun T?rkiye taraf?nda koordinat?rl?k vazifesi g?rm??t?r. S?z konusu Sempozyuma ?lkemizdeki de?i?ik ?niversitelerden 13 bilim adam? kat?lm??t?r.