Yeni Y?netmelik

FIRAT ?N?VERS?TES? ORTA DO?U ARA?TIRMALARI UYGULAMA VE

ARA?TIRMA MERKEZ? Y?NETMEL???

(Resmi Gazete: 30 May?s 2012- Say? 28308)

Ama?

MADDE 1 – (1) Bu Y?netmeli?in amac?; F?rat ?niversitesi Orta Do?u Ara?t?rmalar?  Uygulama ve Ara?t?rma Merkezinin amac?na, faaliyet alanlar?na, y?netim organlar?na, y?netim organlar?n?n g?revlerine ve ?al??ma ?ekline ili?kin usul ve esaslar? d?zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Y?netmelik; F?rat ?niversitesi Rekt?rl???ne ba?l? olarak kurulan F?rat ?niversitesi Orta Do?u Ara?t?rmalar? Uygulama ve Ara?t?rma Merkezinin ama?lar?na, y?netim organlar?na, y?netim organlar?n?n g?revlerine ve ?al??ma ?ekline ili?kin h?k?mleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Y?netmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 say?l? Y?ksek??retim Kanununun 7 nci maddesinin birinci f?kras?n?n (d) bendinin (2) numaral? alt bendi ile 14 ?nc? maddesine dayan?larak haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar

MADDE 4 – (1) Bu Y?netmelikte ge?en;

 1. a) Merkez: F?rat ?niversitesi Orta Do?u Ara?t?rmalar? Uygulama ve Ara?t?rma Merkezini,
 2. b) M?d?r: Merkezin M?d?r?n?,
 3. c) Rekt?r: F?rat ?niversitesi Rekt?r?n?,

?) Y?netim Kurulu: Merkezin Y?netim Kurulunu

ifade eder.

?K?NC? B?L?M

Merkezin Amac? ve Faaliyet Alanlar?

Merkezin amac?

MADDE 5 – (1) Merkezin amac?; Basra K?rfezinden Akdenize, S?vey? ve K?z?ldenize kadar uzanan ?ran, Hicaz, Yemen, K?rfez ?lkeleri, Irak, Suriye, ?srail, Filistin ve M?s?r ile s?n?rland?r?lan Orta Do?uyla ilgili olarak tarih, co?rafya, dil ve edebiyat, sosyoloji, halk k?lt?r?, iktisadi ve idari bilimler, ileti?im ve tan?t?m alanlar?nda ilmi ara?t?rmalar yapmak, yay?nlamak ve bu suretle T?rkiye’de konuyla ilgili bilgi birikimini sa?lamakt?r.

Merkezin faaliyet alanlar?

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanlar? ?unlard?r:

 1. a) B?lgede arkeolojik kaz?, y?zey ve saha ara?t?rmas? yapmak,
 2. b) B?lgede veya gerekli hallerde ba?ta Avrupa ?lkeleri olmak ?zere di?er ?e?itli ?lkelerin ar?iv, m?ze ve k?t?phanelerinde ara?t?rma ve incelemelerde bulunmak,
 3. c) Bu konuda yap?lacak ?al??malar? finanse etmek,

?) Yurt d???nda ilgili birim ve uzmanlarla i?birli?i ve ortak projeler yapmak,

 1. d) Belli aral?klarla mill? ve milletleraras? kongre, seminer, sempozyum ve paneller d?zenlemek,
 2. e) Konuyla ilgili s?reli/s?resiz yay?nlar yapmak.

???NC? B?L?M

Merkezin Y?netim Organlar? ve G?revleri

Merkezin y?netim organlar?

MADDE 7 – (1) Merkezin y?netim organlar? ?unlard?r:

 1. a) M?d?r,
 2. b) Y?netim Kurulu,
 3. c) ?ube ba?kanlar?.

M?d?r ve g?revleri

MADDE 8 – (1) Merkezi temsil etmek, faaliyetleri koordine etmek ve y?r?tmek ?zere ?niversite ??retim ?yeleri aras?ndan konuyla ilgili disiplinlerde ?al??an bir ??retim ?yesi, ?? y?ll?k s?re i?in Rekt?r taraf?ndan M?d?r olarak g?revlendirilir. S?resi biten M?d?r, tekrar g?revlendirilebilir veya ayn? usulle g?revden al?nabilir.

(2) Kendisine ?al??malar?nda yard?mc? olmak ?zere M?d?r, ?ube ba?kanlar?ndan ikisini Rekt?r?n onay? ile m?d?r yard?mc?s? olarak g?revlendirebilir. M?d?r?n g?rev s?resinin sona ermesiyle, m?d?r yard?mc?lar?n?n da g?rev s?releri sona erer.

Y?netim kurulu ve g?revleri

MADDE 9 – (1) Y?netim Kurulu; M?d?r ba?kanl???nda, m?d?r yard?mc?lar? ve ?ube ba?kanlar?ndan olu?ur. Y?netim Kurulu en fazla oniki ki?iden olu?ur. Y?netim Kurulunun g?rev s?resi ?? y?ld?r. Y?netim Kurulu, Merkezin ?al??malar?nda M?d?re yard?mc? olur. Y?netim Kurulu kararlar?, Rekt?r?n onay?ndan sonra uygulamaya konulur.

(2) Y?netim Kurulunun g?revi; Merkezin y?ll?k b?t?e teklifini ve d?nem sonu ?al??ma raporunu haz?rlamakt?r.

?ube ba?kanlar? ve g?revleri

MADDE 10 – (1) ?ube ba?kanlar?; tarih, co?rafya, dil ve edebiyat, sosyoloji, halk k?lt?r?, iktisadi ve idari bilimler, ileti?im ve tan?t?m ile terc?me ?ubelerine ilgili alanda g?rev yapan ?niversite ??retim ?yeleri aras?ndan M?d?r?n teklifi ?zerine Rekt?r taraf?ndan g?revlendirilir. G?rev s?releri ?? y?ld?r.

(2) ?ube ba?kanlar?n?n g?revleri; alanlar?yla ile ilgili ?al??malar? koordine etmek, y?r?tmek, projeler haz?rlamak ve sonu?land?rmak, ?ubeleriyle ilgili di?er her t?rl? i?leri yapmakt?r. ?ube ba?kanlar? M?d?re kar?? sorumludur.

D?RD?NC? B?L?M

?e?itli ve Son H?k?mler

Personel ihtiyac?

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac? 2547 say?l? Kanunun 13 ?nc? maddesine g?re Rekt?r taraf?ndan g?revlendirilen personel taraf?ndan kar??lan?r.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rekt?rd?r. Rekt?r bu yetkisini k?smen veya tamamen M?d?re devredebilir.

H?k?m bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Y?netmelikte h?k?m bulunmayan hallerde, ilgili di?er mevzuat h?k?mleri ile Y?netim Kurulu kararlar? uygulan?r.

Y?r?rl?k

MADDE 14 – (1) Bu Y?netmelik 13/5/2012 tarihinden ge?erli olmak ?zere yay?m? tarihinde y?r?rl??e girer.

Y?r?tme

MADDE 15 – (1) Bu Y?netmelik h?k?mlerini F?rat ?niversitesi Rekt?r? y?r?t?r.