Eski Y?netmelik

FIRAT ?N?VERS?TES?

ORTA DO?U ARA?TIRMALARI MERKEZ?

Y?NETMEL???

(Resmi Gazete: 12 Mart 1993- Say? 21522)

Kurulu?

Madde 1- F?rat ?niversitesi b?nyesinde Rekt?rl??e ba?l? bir birim olarak faaliyette bulunmak ?zere 2547 Say?l? Y?ksek??retim Kurulu’nun 7nci maddesi uyar?nca F?rat ?niversitesi Orta Do?u Ara?t?rmalar? Merkezi kurulmu?tur.

 

Tan?mlar

Madde 2- Bu y?netmelikte ge?en;

“Merkez”, Orta Do?u Ara?t?rmalar? Merkezidir.

“M?d?r”, Orta Do?u Ara?t?rmalar? Merkezi M?d?r?d?r.

“Rekt?r”, F?rat ?niversitesi Rekt?r?d?r.

“Y?netim Kurulu”, Orta Do?u Ara?t?rmalar? Merkezi Y?netim Kuruludur.

“?ube M?d?rleri”, Tarih ?ubesi, Co?rafya ?ubesi, Dil ve Edebiyat ?ubesi, Sosyoloji ?ubesi, Halk K?lt?r? ?ubesi ve Terc?me ?ubesi M?d?rleridir.

 

Ama?

Madde 3- Basra K?rfezi’nden Akdeniz’e, S?vey? ve K?z?ldeniz’e kadar uzanan ?ran, Hicaz, Yemen, K?rfez ?lkeleri, Irak, Suriye, ?srail, Filistin ve M?s?r ile s?n?rland?r?lan Orta Do?u’nun;

 1. Tarih (Siyas?, sosyal, iktisad?, hukuk, sanat, k?lt?r, arkeoloji, toponomi ve demografi),
 2. Co?rafya (Fizik?, be?er?, iktisad? ve tarih? co?rafya),
 3. Dil ve Edebiyat (B?lgede konu?ulan Arap?a, Fars?a, ?branice, S?ryanca, Ermenice dilleri ve di?er mahalli leh?eler)
 4. Sosyoloji (?ehir, k?y ve g??ebelik, sosyo-ekonomik tabakala?malar, demografik dalgalanmalar, din, mezhep ve tarikatlar?n tahlili, aile ve e?itim kurumlar? ile bunlar?n fonksiyonlar?)
 5. Halk K?lt?r? (K?lt?r ?geleri, t?reler, ?rf ve ?detler, halk inan?lar?, mitolojik de?erler, halk edebiyat? ?rneklerinin mukayeseli tahlili)

?zerinde ilm? ara?t?rmalar yapmak, yay?nlamak ve bu suretle ?lkemizde bu alanda eksili?i hissedilen bilgi birikimini sa?lamak.

Madde 4- Bu ama?la;

 1. B?lgede arkeolojik kaz?, y?zey ve saha ara?t?rmas? yapmak,
 2. B?lgede veya gerekli hallerde ba?ta Avrupa ?lkeleri olmak ?zere di?er ?e?itli ?lkelerin ar?iv, m?ze ve k?t?phanelerinde ara?t?rma ve incelemelerde bulunmak,
 3. Bu konuda yap?lacak ?al??malar? finanse etmek,
 4. Yurt d???nda ilgili birim ve uzmanlarla i?birli?i ve ortak projeler yapmak, akademik davetler ve g?revlendirmeler yapmak,
 5. Belli aral?klarla mill? ve milletleraras? kongreler d?zenlemek,
 6. ?htiya? duyulan zamanlarda, seminer, sempozyum ve paneller d?zenlemek,
 7. F?rat ?niversitesi Orta Do?u Ara?t?rmalar? Dergisi ad?yla ilm? bir dergi ??karmak,
 8. Tapu tahrir defterleri, ?er‘iyye sicilleri, seyahatnameler ve telif eserler gibi m?stakil nitelik arzeden ?al??malar? yay?nlamak,

 

Organlar

Madde 5- F?rat ?niversitesi Orta Do?u Ara?t?rmalar? Merkezi’nin organlar? ?unlard?r:

 1. M?d?r
 2. Y?netim Kurulu
 3. ?ube M?d?rleri
 4. Merkez Sekreteri

 

M?d?r

Madde 6- Merkezi temsil etmek, faaliyetleri koordine etmek ve y?r?tmek ?zere ?niversite ??retim ?yeleri aras?ndan konuyla ilgili disiplinlerde ?al??an bir ??retim ?yesi, ?? y?ll? s?re i?in Rekt?r taraf?ndan M?d?r olarak atan?r. S?resi biten M?d?r, tekrar atanabilir. M?d?r?n g?revden al?nmas? Rekt?r?n yetkisindedir.

Madde 7- M?d?r, ?ube M?d?rlerinden ikisini Rekt?r?n onay? ile M?d?r Yard?mc?s? olarak atayabilir. M?d?r?n g?rev s?resinin sona ermesiyle, M?d?r Yard?mc?lar?n?n da g?rev s?releri sona erer.

Y?netim Kurulu

Madde 8- Y?netim Kurulu, M?d?r ve M?d?r Yard?mc?lar? dahil, ?ube M?d?rlerinden olu?ur. Y?netim Kurulu’nun ba?kan? M?d?rd?r. Y?netim Kurulu, Merkezin ?al??malar?nda M?d?re yard?mc? olur. Y?netim Kurulu kararlar?, Rekt?r?n onay?ndan sonra y?r?rl??e girer. Y?netim Kurulu. Merkezin y?ll?k b?t?e teklifini ve d?nem sonu ?al??ma raporunu haz?rlar.

?ube M?d?rleri

Madde 9- ?ube M?d?rleri 2nci madde ad? ge?en Tarih, Co?rafya, Dil ve Edebiyat, Sosyoloji ve Halk K?lt?r? Anabilim Dallar?n?n ?ube M?d?rleri ile Terc?me B?rosu ?ube M?d?r?d?r. ?ube M?d?rleri, dallar? ile ilgili ?al??malar? koordine etmek, y?r?tmek, projeler haz?rlamak ve sonu?land?rmak, ?ubeleriyle ilgili di?er her t?rl? i?leri yapmakla g?revlidir. ?ube M?d?rleri, M?d?re kar?? sorumludur. M?d?r, Rekt?r?n onay? ile ?ube M?d?rlerini tayin eder. Her ?ubeye, ?ube M?d?r?n?n teklifi ve M?d?r?n onay? ile birer M?d?r Yard?mc?s? atan?r.

Merkez Sekreteri

Madde 10- Merkezin idar? ve mal? i?lerini y?r?tmek ve ?al??malar?nda M?d?re yard?mc? olmak ?zere, ?niversitenin kadrolar?ndan tercihen sosyal bilimci olan ?niversite mezunu bir eleman Rekt?r taraf?ndan Merkez Sekreteri olarak atan?r. Sekreter, Merkezin tahakkuk memurudur. Oy hakk? olmaks?z?n Y?netim Kurulunda raport?r olarak haz?r bulunur. Merkez M?d?r?n?n verece?i her t?rl? g?revi yerine getirir.

 

Mal? H?k?mler

Madde 11- Merkezin y?ll?k b?t?e teklifi Y?netim Kurulu taraf?ndan haz?rlan?r ve ?niversite b?t?esi ile birlikte de?erlendirilir.

Madde 12- Merkezin ita amiri Rekt?rd?r. Rekt?r, k?smen veya tamamen ita yetkisini M?d?re devredebilir.

Madde 13- Merkezin gelirleri, y?ll?k olarak ?niversite b?t?esinden ayr?lan ?denek ve her t?rl? ba???lar ile yay?nlar?n sat???ndan elde edilen gelirlerden olu?ur.

 

Di?er H?k?mler

Madde 14- Merkezin faaliyetlerinde gerekli olan fizik? ve teknik imk?nlar (b?ro, b?ro malzemesi, ta??t vs.) ile idar? ve teknik personel Rekt?rl?k taraf?ndan kar??lan?r. Bu ama?la Merkezin imk?nlar? ve b?t?esi de kullan?l?r.

Madde 15- Merkezin D?ner Sermaye ??letmesi, Y?netim Kurulu karar? ve Rekt?r?n onay? ile kurulur. D?ner Sermaye ??letmesi M?d?r?, Merkez M?d?r?d?r. Y?netim Kurulu ise, Merkez Y?netim Kuruludur. D?ner Sermaye ??letmesi, Merkezin mal? i?lerini ilgili h?k?mler gere?ince y?r?t?r ve Rekt?rl??e kar?? sorumludur. D?ner Sermaye ??letmesi ita amiri Rekt?rd?r. Rekt?r k?smen veya tamamen ita yetkisini M?d?re devredebilir.

 

Y?r?tme

Madde 16- Bu y?netmelik yay?m? tarihinden itibaren y?r?rl??e girer.

Madde 17- Bu y?netmeli?i F?rat ?niversitesi Rekt?r? y?r?t?r.