Vizyon – Ama?

Basra k?rfezinden Akdeniz’e, S?vey? ve K?z?ldeniz’e kadar uzanan, ?ran, Hicaz, Yemen, K?rfez ?lkeleri, ?srail, Filistin, Irak, Suriye ve M?s?r ile s?n?rland?r?lan Orta Do?u’nun ve bu b?lgelere m?cavir co?rafyan?n (Pakistan, Hindistan, T?rkistan, Kafkasya, Kuzey-Orta ve Bat? Afrika ile Akdeniz); tarih, co?rafya, dil ve edebiyat, sosyolojik yap? ve halk k?lt?r? ?zerinde ilmi ara?t?rmalar yapmaktad?r.

Ara?t?rma Merkezimiz bu ?er?evede b?lgede arkeolojik kaz?, y?zey ve saha ara?t?rmas? yapmak, b?lgede ve gerekli hallerde ba?ta Avrupa ?lkeleri olmak ?zere di?er ?lkelerin ar?iv, m?ze ve k?t?phanelerinde ara?t?rma ve incelemelerde bulunmak, bu konuda yap?lacak ?al??malar? finanse etmek, yurt d???nda ilgili birim ve uzmanlarla i? birli?i yapmak, akademik davet ve g?revlendirmeler yapmak, belli aral?klarla Milli ve Milletler aras? kongreler d?zenlemek, gerekti?inde konferans, seminer, sempozyum ve paneller d?zenlemek.

Merkezimiz y?lda iki defa Orta Do?u Ara?t?rmalar? Dergisi ad?yla hakemli dergi ??karmaktad?r.

2003 y?l?ndan itibaren yay?n hayat?na ba?layan Orta Do?u Ara?t?rmalar? Dergisi, ISSN 1303-9075 numara ile bug?ne kadar 12 cilt (24 say?) bas?l? halde kesintisiz olarak yay?mlanm??t?r. Ayr?ca Merkezimiz taraf?ndan 2004 y?l?ndan beri 22 adet m?stakil kitap, 6 adet uluslararas? Seminer Bildiri Kitab? yay?mlam??t?r.