Merkezimiz,  Yrd. Do?. Dr. Mustafa ?zt?rk’?n gerek?eli ?nerisi ile ?niversitemiz Senatosun’da kabul edilip, Y?K taraf?ndan onayland?ktan sonra 12 Mart 1993 Tarih ve 21522 Say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan y?netmelikle faaliyete ge?mi?tir. Merkezimizin yeni Y?netmeli?i baz? de?i?ikliklerle 30.05.2012 tarih ve 28308 say?l? Resmi Gazetede yay?nlanm??t?r.