?kinci Uluslararas? Orta Do?u Semineri

(D?nden Bug?ne Irak)

(27 – 29 May?s 2004)


Bu toplant?ya Suriye ?am ?niversitesinden 8 tebli? ile 10 ??retim ?yesi kat?lm??lard?r. Bu suretle ikinci seminerimiz uluslar aras? kat?l?ml? hale gelmi?tir.

Bildiriler iki cilt halinde yay?nlanm??t?r.