Be?inci Uluslararas? Orta Do?u Semineri

(2 – 4 Kas?m 2010)


2 – 4 Kas?m 2010 tarihlerinde ?am ?niversitesi ile ortakla?a olarak ?am’da d?zenlenmi?tir. Seminere T?rkiye ve Suriye ba?ta olmak ?zere, Irak Kuveyt, Bahreyn, L?bnan ve M?s?r’dan bilim adamlar? kat?lm??lard?r. Rekt?r?m?z Prof. Dr. Feyzi Bing?l ile Rekt?r Yard?mc?m?z Prof. Dr. B?lent ?en ve ?stanbul Ticaret ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Sabri Orman’?n da kat?ld?klar? seminer ?ok ba?ar?l? ge?mi?tir.

Bildiriler kitap halinde bas?lm??t?r.