Prof. Dr. Mustafa ?ZT?RK’?n ?rd?n Ziyareti

(29 Nisan – 3 May?s 2005)


Merkezimizin ?ncelikle Suriye ile ?ok iyi ili?kiler kurmu?tur. Bu durum ?rd?n ?niversitesinin dikkatinden ka?mam?? ve benzer ili?kilerin kurulmas? amac?yla, kar??l?kl? i?birli?i imkanlar?n? g?r??mek ?zere Merkez M?d?r? Prof. Dr. Mustafa ?ZT?RK, Bilad-? ?am Tarih Komitesi Ba?kan? Prof. Dr. Muhammed Adnan Bakhit taraf?ndan ?rd?n ?niversitesi’ne resmen davet edilmi? ve bu davet 29 Nisan – 3 May?s 2005 tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilmi?, ayn? ?ekilde ?rd?n ve Yarmuk ?niversiteleri ile de bilimsel i?birli?i yap?lmas? hususunda mutabakata var?lm??t?r.