Halep ?niversitesi Rekt?r? Ba?kanl???ndaki Heyetin ?niversitemizi Ziyareti ve Bilimsel ??birli?i Protokol? ?mzalamas?

(18 – 20 May?s 2005)


Merkezimizin ?niversitemizi Suriye ?niversitelerinde tan?tmas?n?n ard?ndan Halep ?niversitesi de ?niversitemiz ile bilimsel i?birli?i protokol? imzalamak ?zere irade beyan etmi? ve bu ama?la Halep ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. M. Nizar AK?L’in ba?kanl???nda 10 ki?ilik bir grup ile ?niversitemiz ziyaret edilmi? ve 20 May?s 2005 tarihinde iki ?niversite aras?nda Halep ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. M. Nizar AK?L ve F?rat ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. M. Hamdi MUZ taraf?nda Bilimsel ??birli?i Protokol? imzalanm??t?r.