Merkezimiz, hem ?ok geni? bir co?rafyaya yay?lan ve hem de b?t?n be?eri bilimleri i?ine alan bir ara?t?rma misyonuna sahiptir. B?ylece bu alanda ?lkemizde eksikli?i hissedilen bilgi birikimini sa?lamak, yaymak gibi ?ok ?nemli bir g?revi ?stlenmi? bulunmaktad?r. Alanla ilgili yap?lan ?al??malar ?lkemizde ilktir ve bu da ?niversitemize hakl? bir gurur vermektedir. Ayr?ca bu ?al??malar?n hedef kitlesi sadece akademik ?evreler de?il, i?, turizm, k?lt?r ?evreleridir.

Merkezimizin ?al??malar?, b?lge ile ilgili tespit edilecek k?sa, orta ve uzun vadeli politikalar?n bilimsel temellerini olu?turmaktad?r. Bug?ne kadar yapt??? ?al??malarla da bu konuda hak etti?i mevkie ula?m??t?r.