(Birinci Uluslararas? Orta Do?u Sosyoloji Kongresi)

(28 – 30 Haziran 2012)


Bu kongre, ?lkemizde Orta Do?u Sosyolojisi ?zerine yap?lan ilk uluslar aras? nitelikli kongredir. Yemen, ?ran, Tunus, Cezayir, Kuveyt, ?rd?n, Bel?ika ve Litvanya’dan toplam 20 civar?nda bilim adam? ile yurt i?inde ?e?itli ?niversitelerden olmak ?zere ?ok say?da bilim adam? kat?lm?? ve 64 tebli? sunulmu? ve tart???lm??t?r.