?dari ve Akademik Yap?

Merkezimiz hemen b?t?n be?eri bilimleri i?ine alan 8 ?ubeden olu?maktad?r. Bu ?ubeler ayn? zamanda merkezin idari yap?s?n? da olu?turmaktad?r. Merkez Y?netim Kurulu, ?ube M?d?rlerinden olu?maktad?r.

Merkezin yap?s? a?a??da g?r?ld??? gibidir:

Merkez M?d?r?: Prof. Dr. Mustafa ?ZT?RK

Tarih ?ubesi Ba?kan?: Prof. Dr. M. Be?ir A?AN

Co?rafya ?ubesi Ba?kan?: Prof. Dr. Sadettin TONBUL

Sosyoloji ?ubesi Ba?kan?: Prof. Dr. Yusuf Cemalettin ?OPURO?LU

Dil ve Edebiyat ?ubesi Ba?kan?: Prof. Dr. Ali YILDIRIM

Halk K?lt?r? ?ubesi Ba?kan?: Prof. Dr. Esma ??M?EK

Terc?me ?ubesi Ba?kan?: Yrd. Do?. Dr. R?fat ?ZDEM?R

?leti?im ve Tan?t?m ?ubesi Ba?kan?: Yrd. Do?. Dr. Tamer KAVURAN

?ktisadi ve ?dari Bilimler ?ubesi Ba?kan?: Yrd. Do?. Dr. Cem AYDEN